Aktualnosci

Wrzesień 2022 połączenie spółek

W dniu 30 sierpnia 2022 r. Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników spółek NUCAIR TECHNOLOGIES Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim oraz KMW ENGINEERING Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim, działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych [dalej: KSH] podjęły zgodne uchwały o połączeniu w trybie art. 492 § 1 punkt 1) KSH (łączenie się przez przejęcie) spółki NUCAIR TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Solcu Kujawskim (86-050 Solec Kujawski, ul. Powstańców 8B), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584223, posiadającej numer REGON: 362931040, NIP: 5542932702 [dalej: Spółka Przejmowana] przez spółkę pod firmą KMW ENGINEERING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Solcu Kujawskim, (86-050 Solec Kujawski), przy ul. Powstańców 8A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046294, numer REGON: 001066573, NIP: 5540236720 [dalej: Spółka Przejmująca]. Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną dokonane zostało na podstawie i według zasad przewidzianych w Planie Połączenia, który uzgodniony został pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 27 kwietnia 2022 roku. Połączenie zostało dokonane w trybie tzw. łączenia się przez przejęcie, uregulowanego w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (wraz z podwyższaniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz zmianą jej umowy spółki). Dniem połączenia jest dzień 30 września 2022 roku, w którym to Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Połączenie, zgodnie z art. 494 KSH skutkuje sukcesją uniwersalną, co oznacza że Spółka Przejmująca, z Dniem połączenia, wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Informujemy ponadto, że pracownicy firmy NUCAIR TECHNOLOGIES pozostają nadal do Państwa dyspozycji, przy czym wszelkie ich działania będą obecnie prowadzone pod firmą KMW ENGINEERING (telefony bez zmian, adresy mailowe zmienią domenę z „nucair.eu” na „kmw.pl”)Wszelką korespondencję i faktury, dotychczas adresowane do NUCAIR TECHNOLOGIES Sp. z o. o. (ul. Powstańców 8 B, 86-050 Solec Kujawski, NIP 5542932702) prosimy kierować do:KMW Engineering Sp. z o.o.ul. Powstańców 8 a86-050 Solec KujawskiNIP 5540236720

Kwiecień 2022 plan połączenia spółek.

Zarząd NUCAIR TECHNOLOGIES spółka z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim, zwanej dalej „Spółką”, w związku z zamierzonym połączeniem Spółki (w charakterze Spółki przejmowanej) ze spółką KMW ENGINEERING spółka z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim (jako Spółką przejmującą), przeprowadzanym w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie), działając na podstawie art. 500 § 2(1) w związku z art. 500 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udostępnia nieodpłatnie do publicznej wiadomości uzgodniony przez Zarządy obu Spółek dnia 27 kwietnia 2022 roku plan połączenia spółek KMW ENGINEERING sp. z o.o. z NUCAIR TECHNOLOGIES sp. z o.o. wraz z załącznikami. Plan połączenia uzgodniony 27.04.2022 r. wraz z załącznikami. Jednocześnie Zarząd informuje, że poprzedni plan połączenia, uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek dnia 09 listopada 2021 roku i uprzednio opublikowany na ich stronach internetowych został uchylony w drodze Porozumienia z dnia 26 kwietnia 2022 roku, zawartego przez Zarządy na podstawie stosownych uchwał zgromadzeń wspólników obu spółek podjętych dnia 19 kwietnia 2022 roku. Plan połączenia wraz z załącznikami do planu, dostępne są w zakładce "DO POBRANIA".

Listopad 2019

Podpisanie Umowy z PARP o dofinansowanie projektu inwestycyjnego w ramach 3.2.1 „Badania na rynek” celem wdrożenia własnej nowej technologii produkcji kanałów wentylacyjnych w nowo wybudowanej hali produkcyjnej.

Sierpień 2019

Ukończenie Projektu dofinansowanego z NCBiR w ramach 1.1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”

Kwiecień 2018

Projekt 1.1.1. na ukończeniu. Projekt jest w tej chwili bardzo daleko zaawansowany. Powstała linia produkcyjna kanałów SQUOVAL® i zakończono bardzo szerokie badania przepływów, akustyczne, wytrzymałościowe i sejsmiczne.

Styczeń 2018

Rozpoczęto proces przygotowania inwestycji. Planowane zakończenie inwestycji grudzień 2018.

Grudzień 2017

Podpisanie umowy o Kredyt Technologiczny, który przeznaczony jest na budowę i wyposażenie zakładu produkcyjnego kanałów SQUOVAL®.

2016

Aplikacja do NCBiR w programie 1.1.1. zakończona podpisaniem umowy.